Kitchen

นวัตกรรมใหม่ใช้แสงอาทิตย์ปรุงอาหาร

การออกแบบเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีการพัฒนาอย่างจริงจังอีกครั้งในไม่กี่ปีมานี้ด้วยสภาวะโลกร้อน Read more