Lifestyle & Cooking News & Event

โครงการ “Green4Good”


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโครงการ “Green4Good” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าบริหาร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วย อริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมเซ็นสัญญาร่วมกัน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โครงการ Green4Good จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานการออมอย่างถูกต้อง อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้ในการให้ความสำคัญกับสุขภาพ ผ่าน “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” จากวัสดุรีไซเคิลแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ และการเซ็นสัญญาดังกล่าวถือเป็นความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกันระยะยาว เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนของไทยรวมทั้งสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา


You Might Also Like...