Lifestyle & Cooking News & Event

บีทีเอส เปิดงาน ‘คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 17’


ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน ‘คลินิกลอยฟ้า ปีที่17’ ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปากน้ำ จัดโดย กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ 11 หน่วยงานโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนเป็นเวลา 4 วัน

005

004

โดยมีผู้บริหารบริษัทฯ  สุรพงษ์  เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  น้ำเพ็ชร สรัคคานนท์  รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาลรพ.ไทยนครินทร์ พญ.กุลวรรณ  โรจน์เนืองนิตย์ แพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน  รพ.เมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง) ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร เภสัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ มานิต เตชอภิโชค  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน

001

002


You Might Also Like...