Lifestyle & Cooking News & Event

การบินไทยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ


สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ(THAI Operation Control Center/TOCC) พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมีฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทการบินไทยฯเข้าร่วมพิธีณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ บริษัทการบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TG011-(1)

การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการถือเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะสามารถรองรับทุกหน่วยงานเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งเป็นศูนย์อบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน


You Might Also Like...