Lifestyle & Cooking News & Event

‘มิชลิน’ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่ง


  • มิชลินครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับดังกล่าวถึง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก
  • โดยล่าสุดได้คะแนนสูงถึง 80.9% ในการประเมินผลที่จัดทำโดย SPOTT ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) เพื่อประเมินความโปร่งใสของบริษัทหรือองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  • คะแนนการประเมินที่อยู่ในระดับสูงตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมิชลินที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความโปร่งใสระดับสากล

ล่าสุด ‘มิชลิน’ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก รั้งตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งถึง 3 ปีติดต่อกันในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งจัดทำโดย SPOTT  ทั้งนี้ ในการประเมินผลประจำปี 2567 มิชลินรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดเอาไว้ได้ด้วยคะแนน 80.9% เพิ่มสูงขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2566

อนึ่ง แพลตฟอร์มประเมินผล SPOTT ที่ ZSL พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ถึง 185 ตัว ซึ่งนำมาใช้ประเมินผลคะแนนของบริษัทหรือองค์กรในด้านนโยบายสาธารณะและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินช่วยให้ภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลคะแนนที่อยู่ในระดับสูงของมิชลินสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานโดยยึดมั่นในมาตรฐานความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนในพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทดังกล่าวของมิชลินมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ผลิตยางรถยนต์

คะแนนรวมในการประเมินของ SPOTT มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คุณภาพและขอบเขตของนโยบาย พันธกิจ ข้อมูลการดำเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทหรือองค์กรดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด  ทั้งนี้ ยิ่งคะแนนสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความโปร่งใสและคุณภาพมาตรฐานที่สูงมากขึ้นเท่านั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

การประเมินผล SPOTT ครั้งล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2567 ได้ประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับยางธรรมชาติหรือยางพารารวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผลิตยางธรรมชาติและผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกรวมอยู่ด้วย โดยมิชลินมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 80.9% เหนือกว่าผู้ที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกันรายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 43.5%  สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของมิชลินในเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการ Société des Matières Premiéres Tropicales Pte Ltd (SMPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิชลินที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเทคนิคและการจัดซื้อจัดจ้างยางพารา กล่าวว่า “การที่มิชลินเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองความเป็นหนึ่งในการประเมินโดย SPOTT มาได้อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี เป็นผลจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2593 ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์เรื่อง “ความยั่งยืนทุกด้าน” หรือ All Sustainable และเป้าหมายเรื่อง “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์” หรือ Net Zero Emissions  ทั้งนี้ มิชลินให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความใกล้ชิด และความโปร่งใส”


You Might Also Like...