Lifestyle & Cooking News & Event

เริ่มแล้ววันนี้! ไทยเวียตเจ็ทพร้อมให้บริการเช็คอินและโหลดสัมภาระอัตโนมัติด้วยตนเอง


สายการบินไทยเวียตเจ็ทพร้อมให้บริการเครื่อง KIOSK สำหรับเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) และเครื่อง KIOSK โหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยการลดระยะเวลาในการรอคิวเช็คอินและโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ผู้โดยสารที่เดินทางบนเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ (ยกเว้นประเทศจีน) สามารถใช้บริการเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS) และบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (CUBD) ได้ตั้งแต่ 6 ชั่วโมง จนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง


ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศหรือถือพาสปอร์ตสัญชาติของประเทศปลายทาง รวมถึงผู้โดยสารที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กหรือทารก และผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์) สามารถใช้บริการเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติและบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการบริการเฉพาะอื่นๆ ควรติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนบุคคลเนื่องจากบริการเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ผ่านการเช็คอินอัตโนมัติด้วยตนเอง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบิน ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระผ่านเครื่องอัตโนมัติจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารการเดินทางอีกครั้ง ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นนำเสนอบริการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อความพึงพอใจสูงสุดและความสะดวกสบายของผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ผู้โดยสารสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเที่ยวบินและโปรโมชั่นพิเศษของไทยเวียตเจ็ท ที่ www.vietjetair.com


You Might Also Like...