Lifestyle & Cooking News & Event

เจียไต๋อาสา รวมพลังทำความดี ปันน้ำใจ สู่ชุมชนร่วมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รวมพลังกลุ่มพนักงานเจียไต๋อาสา ปันน้ำใจสู่ชุมชนทั่วประเทศ ร่วมทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวทางการปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำในวันศุกร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

โดยในปีนี้ กลุ่มพนักงานเจียไต๋อาสากว่า 150 ท่านจากทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานของเจียไต๋ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านโนนเรือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมกวาดลานวัดและซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้กับวัดโบสถ์สมพรชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนบ้านหนองสามพราน จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนวัดโคกหม้อ จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมเก็บขยะริมถนนสายสา-น้ำมวบ กิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาด และปลูกดอกไม้ตกแต่งภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยววัดบ้านคือเวียง จังหวัดน่าน กิจกรรมทำความสะอาดวัดโพธิพิชิต (วัดหนองควายคำ) จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดในวัดม่อนกัญญาราม จังหวัดลำปาง

เจียไต๋ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมๆ กับสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนโดยรอบ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร จึงได้ต่อยอดโครงการเจียไต๋ ปันน้ำใจสู่ชุมชน โดยร่วมมือกับโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ


You Might Also Like...