News & Event

ซีพีเอฟให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว


ไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  ที่ได้นำวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น  เช่น  กาบหมาก   ใบสัก  ต้นจิก  ใบหูกวาง มาแปรรูปเป็นภาชนะใส่อาหาร สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง ทดแทนการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมและพลาสติก 

และยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่จากการรับผลิตภาชนะใส่อาหารรักษ์โลก  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ร่วมขับเคลื่อนการทำงาน  โดยกิจกรรมดังกล่าวมี ทองหล่อ วรฉัตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง  และ พรทิพย์ ธนะประสพ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ  โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก ซีพีเอฟ  ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้เยี่ยมชม 


You Might Also Like...