Lifestyle & Cooking News & Event

CPF ใช้เทคโนโลยี Blockchain ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย ลดโลกร้อน


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)มาใช้ ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร แหล่งที่มาของสินค้า ข้อมูลการได้รับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ยั่งยืน นำร่องติดคิวอาร์โค้ดผลิตภัณฑ์กลุ่มไก่สดและหมูสด ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์กุ้งสด ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

นางสาวอรพรรณ มั่งมีศรี ผู้อำนวยการสำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code) ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารได้อย่างถูกต้อง อาทิ แหล่งที่มาของสินค้า ข้อมูลการได้รับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ยั่งยืน ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

“บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับในผลิตภัณฑ์ไก่สดและหมูสด ตั้งแต่ ปี 2565 ขยายสู่ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้งสด ในปี 2566 และมีเป้าหมายภายในปี 2567 ขยายไปยังผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก โดยมีแผนขยายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระยะต่อไป” นางสาวอรพรรณ กล่าว

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยข้อมูลที่โปร่งใส สอดรับกับเป้าหมายการปรับองค์กรสู่ธุรกิจแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

ซีพีเอฟกำหนดนโยบายการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอาหาร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการยกระดับการดำเนินกิจการของซีพีเอฟทั่วโลก ด้านคุณภาพ อาหารปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้อย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม การแปรรูปอาหาร ระบบขนส่งและคลังสินค้า และครอบคลุมไปถึงวัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร ส่วนประกอบอาหาร และบรรจุภัณฑ์


You Might Also Like...