Lifestyle & Cooking News & Event

การบินไทยจับรางวัลผู้โชคดีจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า


วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) เป็นประธานจับสลากรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (THAI Customer Satisfaction Survey:e-TCSS) ที่ใช้บริการกับการบินไทยตลอดปี 2561

ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัดเส้นทางไป-กลับของการบินไทยรางวัลละ 2 ที่นั่ง สามารถตรวจรายชื่อผู้โชคดีในนิตยสารสวัสดีฉบับเดือนมีนาคม 2562 และที่เว็บไซต์ thaiairways.com

โดยมีวิโรจน์ ศิริโหราชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์ ปรียาศิริ เชื้อเทศ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้า นนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย สรณี รัตนจิระวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการบริษัทการบินไทยฯ

พร้อมด้วย สุภาพร นาคแท้ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

 


You Might Also Like...