Browsing Tag:

good living

Lifestyle & Cooking People

เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กับแพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย

การเสื่อมของร่างกายคนเราเกิดขึ้นได้เมื่อพ้นช่วงวัยที่เติบโตเต็มที่ในอายุ 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายคนเรามีระดับฮอร์โมนสูงสุด จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป อายุมากขึ้น ฮอร์โมนทุกตัวจะลดลงซึ่งเป็นที่มาของควา […]…