Browsing Tag:

เตาอินดักชัน

Design Kitchen & Home

Octagon Trolley รถเข็นเตาอินดักชันที่จะทำให้ทุกคนสนุกและมีอิสระในการทำอาหาร

Octagon Trolley รถเข็นเตาอินดักชัน อีกหนึ่งผลงานของคุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร ในการออกแบบ Cooking Station ภายใต้แบรนด์ VATIN Kitchen Octagon Trolley รถเข็นที่ติดตั้งเตาอินดักชัน สามารถเคลื่อนย้ายไปทำอาหาร […]…