Browsing Tag:

มีชัย เจริญพร

Lifestyle & Cooking People

Backyard Architect คอนกรีตและเสน่ห์ในงานออกแบบ

เมื่อในเมืองอย่างกรุงเทพเต็มไปด้วยสถาปนิกที่มีฝีมือและคนเก่งๆ คุณ มีชัย เจริญพร เลยรู้สึกอยากกลับมาทำงานออกแบบที่จังหวัดนครปฐมบ้านเกิดของตัวเอง จึงเป็นที่มาของ Backyard Architect เริ่มต้นจากสนุกกับการ […]…