Browsing Tag:

บพข.

Lifestyle & Cooking News & Event

บพข. ชูวัฒนธรรมอาหาร 7 ลุ่มน้ำ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินกิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวหยุดชะงัก หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย แน่นอนว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวย่อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การท่อง […]…