Lifestyle & Cooking News & Event

บูธการท่องเที่ยวไต้หวันในงาน TITF ครั้งที่ 28


สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสัมภาษณ์ท่านทูตประจำสนำหนังานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป และท่านรองอธิบดีสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำสำนักงานใหญ่ และประธานสมาคม Taiwan Visitors Association เนื่องในโอกาสเยือนบูธการท่องเที่ยวไต้หวันฯ ในงาน Thai International Travel Fair 2023

โดยภายในงานได้พูดถึงประเด็นการกลับมาเข้าร่วมงาน TITF ครั้งที่ 28 ของกลุ่มตัวแทนสมาคมการท่องเที่ยวจากไต้หวัน หลังจากห่างหายไปนานกว่า 2 ปี รายละเอียดกิจกรรมภายในงาน รวมถึงความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยหลังเปิดประเทศ และแนวทางการท่องเที่ยวปี 2023

ธีมหลักของกำรท่องเที่ยวไต้หวันปีนี้คืออะไร 

ภายหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับเรื่องประสบการณ์ จากการเดินทางมากขึ้น ดังนั้น การท่องเที่ยวไต้หวันจึงตั้งใจและพยายามสร้างความ ร่วมมือระหว่างบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์และแบบดั้งเดิม เพื่อร่วมกันออกแบบ โปรแกรมการท่องเที่ยวตามธีมที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่อาหาร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่รักสุขภาพและความยั่งยืน (LOHAS) 

(1) ไต้หวันมีอาหารเลิศรสมากมาย อาทิชานมไข่มุกที่คนไทยชื่นชอบ หม้อไฟหมาล่า ข้าวหมูตุ๋น และของทานเล่น ไปจนถึงอาหารสไตล์Fine Dining ที่สามารถตอบโจทย์ นักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ ส าหรับคู่มือมิชลินไกด์ของไต้หวันครอบคลุม 4 เมือง ได้แก่ ไทเป ไถจง ไถหนาน และเกาสง ในปีนี้มีร้านอาหารและสตรีทฟู้ดทั้งหมด 321 แห่ง ที่ ได้รับรางวัลดาวมิชลินและที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับสัญลักษณ์‘บิบ กูร์มองด์’ (Bib  Gourmand) โดยมีประเภทอาหารหลากหลากอย่างน้อย 20 ประเภท เพื่อตอบสนอง ความชื่นชอบของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน  

(2) ด้านวัฒนธรรม ที่เน้นการท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวไทย นิยมเที่ยววัดในไต้หวัน ซึ่งตามความเชื่อแล้ว วัดและเทพเจ้าที่แตกต่างกันในไต้หวัน จะ มีวัตถุประสงค์ในการอธิฐานขอพรที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไปวัดหลงซาน หรือวัดเซียไห่เฉิงหวงเพื่อบูชา “เฒ่าจันทรา” ขอพรเรื่องความรัก หรือจะเป็น วัดเห 

วินหวู่ที่หนานโถวบูชา ”เทพเจ้ากวนอู” เพื่ออธิษฐานเรื่องอาชีพ การงาน และวัดต้าเจี่ยเจิ้นหลานที่ไถจงเพื่อสักการะเจ้า ”แม่หม่าจู่” ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย เป็นต้น 

(3) ทัวร์LOHAS จะเน้นการท่องเที่ยวชมดอกไม้อาบน้ าแร่และปั่นจักรยานเป็นหลัก ไต้หวันมีดอกไม้หลากหลายชนิดให้คุณได้ชื่นชมตลอดทั้งปี เช่น คุณสามารถไปอุทยาน อ้าวว่านต้า (Aowanda) หรือฟาร์มอู่หลิง (Wuling Farm) ที่หนานโจว เพื่อชมดอกเม 

เปิ้ลในฤดูใบไม้ร่วง และไปที่ Zhuzihu ในอุทยานหยางหมิงซาน (Yangmingshan) เพื่อชมดอกคาลล่า ลิลลี่ (Calla Lily) ส่วนในฤดูใบไม้ผลิสามารถชมดอกซากุระที่ อุทยานอาลีซาน (Alishan) ก็ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกน่าสนใจคล้ายกับชมที่ญี่ปุ่น อีกทั้ง 

ไต้หวันยังมีแหล่งน้ าพุร้อนมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงบ่อน้ าพุร้อนประเภทต่าง ๆ (บ่อ น้ าพุร้อนกรดคาร์บอนิก บ่อน้ าพุร้อนก ามะถัน บ่อน้ าพุร้อนโคลน ฯลฯ) ที่ควรค่าส าหรับ การจัดทริปเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ไต้หวันยังมีเส้นทางปั่น จักรยาน ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยังมีความสะดวกสบายและ ปลอดภัยสูง ซึ่งแนะน าให้นักท่องเที่ยวไทยได้ลองสัมผัสประสบการณ์การปั่นจักรยานที่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่เคยได้รับเลือกจาก CNN GO ให้อยู่1 ใน 10 อันดับแรกของ เลนจักรยานที่สวยที่สุดของโลก 

ปัจจัยหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกประเทศไทย 

ฟรีวีซ่ำ เที่ยวบินเยอะ ค่ำใช้จ่ำยท่องเที่ยวคุ้มค่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เริ่มใช้มาตรการน าร่องฟรีวีซ่าส าหรับประเทศไทย จ านวน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนไต้หวันเติบโตขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักทุกปีก่อนเกิดโรค ระบาดในปี2562 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงถึง 413,000 คน เดินทางไปเที่ยวไต้หวัน

ปัจจุบัน มีเที่ยวบินประมาณ 15 เที่ยวบิน/วัน ออกจากสนามบินหลักของไทย ได้แก่ ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง รวมถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ลงจอด ณ ท่า อากาศยานนานาชาติเถาหยวนหรือท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง 

ไต้หวันเป็นสวรรค์ของทั้งนักชิมและนักชอป ตั้งแต่อาหารยอดนิยมอย่าง ชานมไข่มุก หม้อไฟหมาล่า ข้าวหมูตุ๋น และของทานเล่น ไปจนถึงอาหารสไตล์ Fine Dining ที่ สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกความต้องการ 

คนไทยส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวไต้หวันนิยมไปย่านชอปปิงหรือตลาดกลางคืน เช่น ย่านซีเหมิ นติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฯลฯ สินค้ายอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น รองเท้า ผ้าใบ มาสก์หน้า พายสับปะรด ตังเม ฯลฯ นอกจากนี้ไต้หวันยังเป็นประเทศที่มีความ หลากหลายทางเพศและทางศาสนา ไต้หวันผ่านกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ในปี2019  ซึ่งกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่รับรองการสมรสเพศเดียวกัน อีกทั้ง งาน Taiwan  

LGBT Pride ที่จัดขึ้นประจ าทุกปีได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจ านวน มากเข้ามาร่วมงาน นอกจากนี้ การนับถือศาสนาในไต้หวันนั้นเปิดกว้างอย่างมาก ทุก ความเชื่อและทุกศาสนาล้วนได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะนิกายต่าง ๆ 

ของศาสนาพุทธ ที่ได้รับการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เราเชื่อว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยจะรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนไต้หวัน

การผ่อนคลายมาตรการด้านสำธำรณสุขในไต้หวันเป็นอย่างไร และมีมำตรการ ป้องกันกำรแพร่ระบำดใดบ้าง? 

(1) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์2566 ปรับเป็น “มาตรการกักตัว 0+7” (กักตัว 0 วัน + สังเกตอาการตัวเอง 7 วัน) และแจกชุดตรวจโควิด 1 ชุดที่สนามบิน หากนักท่องเที่ยวมี อาการ จ าเป็นต้องตรวจด้วยชุดตรวจทัันทีซึ่งหากผลตรวจเป็นบวก จะต้องรายงานตัว ต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขภาพตามระเบียบ หากเป็นกรุ๊ปทัวร์ให้มัคคุเทศก์แจ้งแทน ได้และนักท่องเที่ยวอิสระสามารถขอให้พนักงานของโรงแรมช่วยแจ้งแทนได้ (2) เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์2566 นอกเหนือจากสถานที่กำหนดพิเศษ เช่น ในรถ ขนส่งสาธารณะ/สถานพยาบาล แต่หากเป็นพื้นที่ในร่มและกลางแจ้ง ขึ้นกับการ ตัดสินใจว่าจะสวมหน้ากากหรือไม่ 

(3) สถานที่ทั้งหมดในก าหนดการเดินทางเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่โรค ระบาดและพนักงานต้อนรับของภาคการท่องเที่ยวรวมถึงมัคคุเทศก์ได้รับการฝึกอบรม การป้องกันการแพร่ระบาด นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวในไต้หวันได้อย่าง สบายใจ


You Might Also Like...