Lifestyle & Cooking News & Event

MGC-ASIA เดินหน้านโยบายรักษ์โลก ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ


การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก สาเหตุหลักมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่ ‘ภาวะโลกร้อน’ที่ทั่วโลกพยายามหาทางแก้ปัญหา เช่นเดียวกับ กลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย และบริษัทในเครือ ได้แก่ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป สาขาลาดพร้าว และ ซัมมิทฮอนด้า ออโตโมบิล สาขาหัวหมาก มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กร รวมทั้งตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประเด็นท้าทาย และเป็นความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการจัดประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ขึ้น เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ เอ็มจีซี-เอเชียในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ดำเนินการประเมินและจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร สำหรับปี 2564ตามมาตรฐาน ISO14064-1 (2018) และทวนสอบโดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ประเมินได้ มีจำนวน 1,567.21 TonCO 2 e
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนและนโยบายที่จะนำผลการประเมินในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายของประเทศไทยและก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำในอนาคต


You Might Also Like...