Lifestyle & Cooking News & Event

สวพส. ร่วมมือ CP ลงนาม MOU พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ให้มีความอยู่ดีมีสุข มีความเข็มแข็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy และมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และพัฒนาส่งเสริมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2570 ผ่านกิจกรรม นิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการความยั่งยืนและกิจการเพื่อสังคม เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง พร้อมด้วย ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป ด้านปฏิบัติการความยั่งยืน และนายกฤตยรัฐ ปารมี ผู้จัดการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า สวพส. มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและการเรียนรู้ของโครงการหลวง เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง สร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และยังมีภารกิจในการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ด้านการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วัฒนธรรม และการให้บริการสังคม

การลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและกระจายการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงให้ครอบคลุมในทุกมิติ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ และร่วมกันสร้างระบบเครือข่ายในการเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมงานพัฒนาด้านการตลาดและระบบโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2570 ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการประสานความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงและประเทศชาติในวงกว้างต่อไป


You Might Also Like...