Lifestyle & Cooking News & Event

Museum Forum 2021 Online


มิวเซียมสยามขอชวนทุกคนร่วมงานประชุม Museum Forum 2021 Onlineภายใต้แนวคิดมิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Far-sighted Museum: Sighting forward to Aging Society โดยการประชุม Museum Forum ในปีนี้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัย พร้อมเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงวัยพิพิธภัณฑ์ นักปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์นักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถึงจุดประเด็นเรื่องบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในสังคมผู้สูงวัยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ มิวเซียมสยาม ได้จับมือ พันธมิตรพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ นำเสนอ 27 กรณีศึกษาในมิติการทำงานด้านผู้สูงวัยของพิพิธภัณฑ์ งานประชุมครั้งนี้มีปาฐกถาจากผู้สูงวัยและจากองค์กรพิพิธภัณฑ์จาก4 ประเทศ คือ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟินแลนด์ และประเทศไทย

การประชุมวิชาการ Museum Forum 2021 Online มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Far-sighted Museum: Sighting forward to Aging Societyในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 16-18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00น.  – 17.00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live : Museum Siam และ ระบบ Zoom Conference ผู้ที่สนใจสามารถรับฟังได้ทั้งสองภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ สอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ โทร  08 1927 4624 หรือ ทางเว็บไซต์ www.museumsiam.org/museumforum2021  และทาง Email: farsightedmuseum@gmail.com 


You Might Also Like...