Lifestyle & Cooking News & Event

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบหน้ากากอนามัยให้พนักงาน


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ห่วงใยสุขภาพพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา และฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต และสุขภาพของบริษัทฯ ที่ต้องการเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากไวรัสโคโรนา สามารถได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1159


You Might Also Like...