Idea Kitchen & Home

Mycocycle จัดการกับขยะครบวงจรด้วยการเพาะเชื้อเห็ดลงไปในขยะ


ความสามารถในการจัดการกับขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงและแปลสภาพ รวมไปถึงการทุบทำลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ในสหรัฐอเมริกาที่มีการสำรวจว่า พื้นที่ในการจัดการขยะด้วยการฝังกลบอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศถูกใช้ไปแล้วกว่า 85% และยังไม่สามารถจัดการอะไรกับพื้นที่เหล่านั้นได้มากนัก ด้วยในการจัดการขยะด้วยการฝังกลบ พื้นที่บริเวณดังกล่าวจะปล่อยก๊าซมีเทน ปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยเป็นปัจจัยเร่งในขั้นวิกฤตที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก สาเหตุสำคัญที่เพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยให้กับโลกและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

Mycocycle เป็นบริการจัดการกับขยะอย่างครบวงจรด้วยการเพาะเชื้อเห็ด (Mycelium) ลงไปในขยะโดยใช้การอ้างอิงข้อมูลเชิงเคมีและวัสดุศาสตร์ของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการขนส่งที่เกิดขยะจากการใช้วัสดุครั้งเดียวทิ้งเหล่านั้น เพื่อคัดเลือกส่วนผสมของเชื้อเห็ดที่จะจัดการกับขยะเหล่านั้นในเวลาอันสั้นที่สุด ตามแนวคิดของการย่อยสลายทางชีวภาพที่ว่า คาร์บอนคือองค์ประกอบของวัสดุส่วนมากที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยการฝังกลบ

วิธีการทำงานของ Mycocycle คือการอัดขึ้นรูปขยะที่ต้องการย่อยสลายเป็นก้อนสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ด ก่อนเพาะเชื้อเห็ดและจุลินทรีย์ที่สามารถเติบโตได้ดีในวัสดุที่มีองค์พ้องกับสายพันธุ์ของเห็ดลงไปแล้วนำไปไว้ในระบบปิดที่เอื้อกับการเติบโตของเชื้อเห็ดและจุลินทรีย์จนเมื่อครบกำหนดเวลาที่เห็ดสามารถย่อยสลายขยะเหล่านั้นได้แล้ว จึงนำผลพลอยได้จากการย่อยสลายด้วยเห็ดและจุลินทร์ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำได้ทั้งการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) นำไปใช้เผาเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งเกิดผลกระทบและเหลือสารเคมีตกค้างในระบบน้อยกว่าการเผาทำลายขยะโดยตรง หรือนำไปฝังกลบ ซึ่งเห็ดและจุลินทร์เหล่านั้นจะเติบโตและลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนได้ด้วยขยะเหล่านั้นผ่านการแปรสภาพมาแล้วในระดับหนึ่งด้วยเชื้อเห็ดและจุลชีวัน

จากการอ้างอิงการทำการตลาดในสหรัฐอเมริกา ในทางธุรกิจ Mycocycle นับได้ว่าเป็น Upcycle Business ที่ใช้ต้นทุนในการจัดการขยะไม่มากไปกว่าการส่งไปแยกทำลาย เช่นในการจัดการกับขยะจากการก่อสร้าง Mycocycle สามารถสร้างรายได้และประโยชน์ทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการโดยตรงด้วยในระยะเวลาที่เหมาะสม หากนำขยะจากการก่อสร้างมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและแปลสภาพขยะเพียง 4-9 สัปดาห์ ขยะเหล่านั้นจะใช้เวลาในการย่อยอีกไม่นานเมื่อนำไปฝังกลบและไม่เกิดความเสียหายต่อชั้นดินในบริเวณหลุมฝังกลบด้วย

Mycocyle ตั้งเป้าว่าในปีหน้านี้ พวกเขาจะสามารถจัดการขยะได้ 4.5 พันล้านตันด้วยกระบวนการเพาะเชื้อเห็ดแทนที่จะนำขยะเหล่านั้นไปฝังกลบ

และด้วยความยอดเยี่ยมของการออกแบบระบบการจัดการขยะ การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะที่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่น้อยกว่าและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ทำให้ Joanne Rodriguez ผู้ก่อตั้ง Mycocycle ได้รับเลือกเป็น Frobes The Next 1000 ในปี 2021

ภาพ ; Mycocycle, Illinoise US


You Might Also Like...