Lifestyle & Cooking Place

สวนจากภูผาสู่มหานที พื้นที่ฟอกปอดแห่งใหม่ของคนกรุงฯ


ชวนมาเดินเล่นพักผ่อน ออกกำลังกาย ชมไม้ ดูนกแบบใกล้ชิดธรรมชาติกันในพื้นที่สีเขียวสำหรับฟอกปอดของคนเมืองแห่งใหม่  สวนจากภูผาสู่มหานที หนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการ Green Bangkok 2030 ที่เป็นสวนสาธารณะบนพื้นที่กว่า 26 ไร่ โดยเป็นส่วนต่อขยายจากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร

สวนจากภูผาสู่มหานที เป็นสวนสาธารณะภายใต้แนวคิด “ป่ากลางกรุง” ที่ได้นำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่ามาเป็นแนวคิดในการออกแบบและจัดพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำรงชีพที่คนต้องพึ่งพาป่า โดยสวนแห่งนี้จะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ จากทั่วประเทศ พรรณไม้ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่พรรณไม้บนที่สูงจนถึงพรรณไม้ในที่ลุ่ม ตามแนวคิด “จากภูผาสู่มหานที” โดยเป็นการสร้างให้เกิดระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการปลูกป่า เป็นพื้นที่พักผ่อน และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ

เมื่อเข้ามาภายในจะมีแผ่นป้ายแนะนำเส้นทางการเดินตามจุดต่างๆ ไว้อย่างละเอียด เรียกว่าเพลิดเพลินกับทุกจุดทุกเส้นทาง ตั้งแต่พื้นที่เล่นเรียนรู้ เป็นลานที่เน้นให้เกิดการเล่นกับองค์ประกอบธรรมชาติ เช่น เนินหญ้า ลำธาร บ่อทราย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกวัย  

เส้นทางศึกษาพรรณไม้ทรงปลูก

จัดแสดงพรรณไม้ที่เพาะพันธุ์จากต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตามลำดับจากภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ จึงเป็นที่มาของชื่อสวนแห่งนี้

พื้นที่ชุ่มน้ำ

แสดงนิเวศจำลองของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพืชพรรณไม้หลายชนิด ทำหน้าที่กรองสารปนเปื้อนออกจากน้ำให้น้ำมีความปลอดภัยสำหรับการสัมผัสก่อนไหลลงสู่ลำธาร ป่าเศรษฐกิจ ป่าปลูกที่จำลองธรรมชาติของสังคมพืช สัตว์ จุลินทรีย์และรา ไมคอร์ไรชา (Mycorrhiza) ที่พึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายตลอดอายุไขของการปลูก ในระยะสั้น คือ การผลิตอาหารและสมุนไพร ระยะกลาง คือ เนื้อไม้ และระยะยาว คือ การเกื้อกูลต่อระบบนิเวศ

เนินทุ่งดอกหญ้า

จุดชมวิวที่ชั้นล่างเกิดจากการถมเศษวัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อจากลานจอดรถเดิมก่อนจะเป็นสวนแห่งนี้ ชั้นบนถมทับด้วยหน้าดินและปล่อยให้หญ้าขึ้นตามธรรมชาติ บ่อเป็ด บ่อน้ำตื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เป็นแหล่งขยายพันธุ์และหาอาหารของแมลง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ขนาดเล็ก และสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ชลประทานจำลอง เป็นพื้นที่เล่นและทดลองด้วยการปิดเปิด กั้น และเปลี่ยนทิศทาง เพื่อควบคุมการไหลของน้ำ พื้นที่ลุยน้ำ เป็นพื้นที่น้ำตื้นสำหรับการเล่น โดยน้ำในลำธารได้รับการบำบัดจากพื้นที่ชุ่มน้ำจนมีคุณภาพปลอดภัยสำหรับการสัมผัส

อีกหนึ่งไฮไลต์ของที่นี่คือ หอดูนก ที่ตั้งเด่นอยู่กลางสวน สร้างจากโครงเหล็กสีขาว ผนังรอบๆ บุด้วยตะแกรงเหล็กฉีกดูเด่นสะดุดตา ปัจจุบันยังไม่เปิดให้ขึ้นชม แต่สามารถถ่ายรูปด้านหน้าได้ นอกจากนี้ยังมีศาลาริมน้ำ สะพานชมวิว ลานบัว สวนกล้วย อัฒจันทร์หญ้า อัฒจันทร์ริมน้ำ และอาคารฝึกอบรมด้วย

การเดินทางหากขับรถส่วนตัวมาสามารถจอดรถในสวนจตุจักร หรือลานจอดรถที่ติดกับพิพิธภัณฑ์เด็ก ส่วนการเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิต หรือ MRT ลงสถานีสวนจตุจักร แล้วเดินผ่านสวนจตุจักรมาได้เลย สามารถเข้าได้หลายประตูอีกด้วย สวนจากภูผาสู่มหานทีเปิดบริการทุกวัน 05.00-19.00 น.


You Might Also Like...