News & Event

ม.สงขลานครินทร์ และ ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนวิชาการเกษตรครบวงจร มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้ประเทศ


นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนาม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร” ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจภาคเกษตร (Young  Agribusiness Entrepreneurs) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มอ.  และ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้ลงนาม  พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภา มอ. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ ร่วมด้วย ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

การลงนามครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ โดยมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้หลักช่วยส่งเสริมการสร้างศักยภาพเยาวชน เน้นการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา ในการสร้างฐานทางเศรษฐกิจ  โดยบูรณาการความรู้เชิงปฏิบัติ ซึ่งความร่วมมือกับซีพีเอฟ เป็นก้าวที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ตอกย้ำจุดที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นดำเนินมาตลอดคือ เรื่อง food security job security และ health security ซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็ง

โครงการดังกล่าวมีการออกแบบกรอบการทำงานและจัดตั้งคณะทำงาน หรือ Work Stream อย่างเป็นระบบใน 3 ด้าน คือ1.) ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยออกแบบหลักสูตรรูปแบบใหม่ชื่อ Young Agri-business Entrepreneurs ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้จากผู้ชำนาญการในแต่ละด้านของซีพีเอฟ 2.) ด้านการพัฒนาการวิจัย โดยต่อยอดจากการวิจัย จัดทำโครงการต่อเนื่องในด้านอาหารและอาหารสัตว์ เช่น โครงการไก่เบตงครบวงจร แพะเนื้อ แพะนม ข้าวโพด ทุเรียน มังคุด และกาแฟ เป็นต้น และ 3.) ด้านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ CPF in your Area ที่นำโมเดลธุรกิจห้าดาวให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ภายในรั้วมหาวิทยาลัย และ การจัด Alumni Panelist เพื่อนำผู้บริหารซีพีเอฟที่เป็นศิษย์เก่าร่วมให้ความรู้ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ตลอดจน การจัดวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อต่างๆที่เป็นความเชี่ยวชาญของซีพีเอฟ เช่น ด้านเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรม ไอที และ ด้านธุรกิจ


You Might Also Like...