News & Event

ซีพีเอฟ มอบเกียรติบัตร แก่ 12 “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น”


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบเกียรติบัตร แก่ 12 “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” ที่ร่วมสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) พร้อมเดินหน้าพัฒนาคู่ค้ากว่า 200 รายใน 13 กลุ่มธุรกิจหลัก สร้างความมั่นคงทางธุรกิจและฐานการผลิตอาหารตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟจัดทำระบบตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืนแบบออนไลน์ (Online Supplier Sustainability Self-Assessment) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าธุรกิจเพื่อนำผลการประเมินเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการผลิตและบริการให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

146861

และในปีนี้ ซีพีเอฟได้มอบเกียรติบัตร “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” แก่ 12 คู่ค้า ที่ร่วมมือกันสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน และความยั่งยืนให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการจัดหาและส่งมอบวัตถุดิบจากแหล่งผลิตต้นทางที่ถูกต้อง ส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน มีการดูแลบุคลากรขององค์กรตามมาตรฐานสากล ตลอดจนช่วยกันดูแลเกษตรกรเติบโตร่วมกัน


You Might Also Like...