Lifestyle & Cooking News & Event

CPF คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ปี 2565


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ระดับดีเด่นประจำปี 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้รับเกียติจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า การได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ จาก ก.ล.ต. เป็นรางวัลที่ชื่นชม ซีพีเอฟ ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดโอกาสให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยดำเนินโครงการจัดจ้างคนพิการ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2565 ซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการ 681 คน ซึ่งจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟ หรือทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนตนเอง เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคม มีส่วนช่วยให้คนพิการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม

“รางวัลที่ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ซึ่งมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง มีรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่ตนเองอยู่ และส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เคารพในความแตกต่างและหลากหลาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานคนพิการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อร่วมเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังส่งทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของพนักงานคนพิการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานคนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดี” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ก.ล.ต.ได้ริเริ่มมอบรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ปีนี้เป็นปีแรก ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนดำเนินธุรกิจโดยผนวกแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance) สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  สะท้อนการเป็นองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและแตกต่าง ตลอดจนร่วมพัฒนากลุ่มเปราะบางเป็นพลังของสังคม


You Might Also Like...