News & Event

โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยมีภาวะโภชนาการที่ดี มุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหาร  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างทักษะในด้านการผลิตอาหาร  โดยร่วมกับภาคีพันธมิตร ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  และ โครงการซีพีเอฟ  อิ่ม สุข ปลูกอนาคต 

และล่าสุดได้พัฒนาโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)  เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะการจัดการด้านการผลิต  การตลาด การจำหน่าย ฯลฯ โดยมี ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีส่งมอบ “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ให้โรงรียน  ซึ่งมี น.สพ.จตุรงค์ โยธารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการฯ ให้แก่ สุเทพ เกิดสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และนักเรียน      

ซึ่งโรงเรียนบ้านกระเทียมฯ ถือเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกของโครงการฯ ที่มีการจัดตั้ง“ร้านอิ่มสุข โรงเรียนบ้านกระเทียม” ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นผลผลิตที่โรงเรียนผลิตได้เอง อาทิ ผักปลอดสาร  ไข่ไก่  และมีสินค้าประเภทอื่นๆ จำหน่าย  เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่  กุ้งสด ฯ   เป็นการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการของโรงเรียน   นอกจากนักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ และได้เรียนรู้การจัดการด้านการผลิต การจำหน่าย การตลาด  ฯลฯ   ชุมชนยังได้ประโยชน์จากการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เป็นตลาดของชุมชนด้วย    


You Might Also Like...