Lifestyle & Cooking News & Event

CPF คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล HR Asia Best Companies to work for in Asia 2022 หรือ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2022″   ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร HR Asia สื่อชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคลากร สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to work for in Asia 2022 นับเป็นอีกความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงาน CPF ทุกคน จากความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างโดดเด่น และได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีคนต้องการทำงานด้วยมากที่สุดองค์กรหนึ่ง ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

“บริษัทฯ รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 หรือ องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลเอาใจใส่บุคลากร เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสามารถตอบโจทย์ความแตกต่างและหลากหลายของบุคลากร” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ซีพีเอฟตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านกลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค 5.0 ด้วยการผลักดัน HR Digitalization นำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการทำงานเชิงกลยุทธ์ด้วยการใช้กระบวนการ Data Analytic เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจัดการวางแผนกำลังคน การสรรหา รวมถึงการส่งเสริมพนักงานให้มีความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยการจัดการโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่รวดเร็ว ผ่านระดับชั้นงานที่กระชับ หน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างผู้นำองค์กรแบบ Leadership 5.0 จากการลงมือทำจริง ลงลึกในงานที่ทำ มีความพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ของธุรกิจ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์มุ่งนำองค์กรไปสู่การเป็น High Performance Organization

ซีพีเอฟยังมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานและผู้นำที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในแบบฉบับของซีพี ที่เน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์และความยั่งยืนของประเทศชาติและสังคม สร้างบุคลากรของซีพีเอฟให้มีความรู้รอบด้าน สนับสนุนให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ        มีการออกแบบการบริหารผลตอบแทนที่ตรงใจและดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูง รวททั้งมีการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้นำ (Future leader) ที่ติดอาวุธไปด้วยทักษะแห่งอนาคต บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการทำงานขั้นสูงผ่าน Technical Academy รวมไปถึงการสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อสรรหาคนที่ใช่สำหรับซีพีเอฟ

นอกจากนี้ซีพีเอฟ ยังเสริมสร้างและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวนโยบาย Diversity and Inclusion (D&I) โดยสนับสนุนความหลากหลายและเคารพในความแตกต่างของพนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนมีศักยภาพในการทำงานแม้ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลาย และเพื่อหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนมีทิศทางการปฏิบัติงานตรงกับค่านิยมขององค์กร (CPF Way)  บริษัทจึงมุ่งเน้นการปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจต่อค่านิยมองค์กร และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจในเครือ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์บนแพลตฟอร์ม “LOVE” ซึ่งเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างบริษัทกับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานสามารถแสดงความชื่มชมยกย่องเพื่อนพนักงานด้วยกัน รวมทั้งให้รางวัลการชมเชยแก่พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักค่านิยมองค์กร

พร้อมกันนี้ บริษัทยังดำเนินโครงการ CPF@Heart ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขในมิติด้านต่างๆของพนักงาน ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมชมรมและนันทนาการต่างๆ อาทิ ชมรมกีฬา ชมรมครอบครัวอบอุ่น และชมรม LGBTQ+ เป็นต้น พร้อมกับการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้เข้าใจด้านการจัดการการเงิน ซึ่งเป็นการสร้างสุขภาวะและความสุขของพนักงานทุกคน ที่จะส่งผลสะท้อนไปสู่ผลการดำเนินงานในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเกิดความรักและผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริง อนึ่งรางวัล “HR Asia’s Best Companies to work for in Asia 2022” เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่น  มีวัฒนธรรมองค์กรยอดเยี่ยม สามารถดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ในระดับสูง มีความผูกพันต่อองค์กรสูง ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน


You Might Also Like...