Lifestyle & Cooking News & Event

CPF ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก ครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายอาหารมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (One Standard for All) เดินหน้าสร้างมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ  CPF Food Standard ; PS 7818 : 2018  ขยายผลความสำเร็จนำธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร รับใบรับรองฯจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BSI ตอกย้ำระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับสากล

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก  ซีพีเอฟ รับใบรับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ PS 7818:2018 ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์  ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟัก ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานแปรรูปอาหาร  รวมทั้งสิ้น   117 แห่ง     โดยมี นายอุดมศักดิ์ สันทิฐิกวงศ์  ผู้จัดการประเทศ  บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด    เป็นตัวแทนมอบ  พร้อมกันนี้   ผู้บริหารธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร   รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ   (ISO 9001:2015)   ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000:2018) และใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(GHPs & HACCP)   

โอกาสนี้  มร.ท็อด เรดวู๊ด   Managing Director, Global Food and Retail  ร่วมแสดงความยินดี  โดยกล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ซีพีเอฟได้ขยายผลความสำเร็จการรับรองมาตรฐานอาหาร  PS7818:2018   ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 สู่สถานประกอบการ 117 แห่ง  ซึ่งการได้รับรองมาตรฐาน ISO ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการให้บริการที่มีคุณภาพ และการได้รับมาตรฐาน PS 7818:2018 จะช่วยให้ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของซีพีเอฟที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ BSI ในฐานะพันธมิตรรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของซีพีเอฟในการร่วมสร้างความยั่งยืนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ    

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก  ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า การที่ซีพีเอฟได้รับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ PS 7818:2018 ใบรับรอง ISO 9001:2015 และ ใบรับรอง ISO 22000:2018 สะท้อนการบริหารงานที่มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง  และเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมาตรฐานของตนเอง (Private Standard) ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนโดย BSI เพื่อมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ  สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งความร่วมมือกับพันธมิตร BSI UK ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการสร้างมาตรฐานระดับโลกที่มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ  เป็นการยกระดับระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลก  (One Standard for All)        

ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็น “ครัวของโลก” ซีพีเอฟร่วมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution: BSI) ริเริ่มโครงการมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ  พัฒนามาตรฐานอาหารของบริษัทในด้านระบบบริหารคุณภาพ  ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์  เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเป็นระบบเดียวกันทั่วโลก  โดยนำร่องใช้ในธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model)  ที่บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก และขยายผลครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ  ซึ่งบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการขยายผลการรับรองไปยังธุรกิจอื่นๆต่อไปในอนาคต   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนและครบวงจร 

“การได้รับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ PS 7818:2018 ตอกย้ำความมั่นใจว่าซีพีเอฟมีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร (Feed Farm Food) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ”นายสิริพงศ์ กล่าว  ทั้งนี้  มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard)  เป็นการบูรณาการมาตรฐานต่างๆ  เช่น GHPs HACCP/CODEX , ISO 9001 ,ISO 22000 กฎระเบียบอาหารภายในและต่างประเทศ หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)  และข้อกำหนดของลูกค้า  เช่น  BRC  สร้างการยอมรับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ดีสม่ำเสมอตลอดห่วงโซ่การผลิต


You Might Also Like...