Lifestyle & Cooking News & Event

CPF หนุน CONNEXT ED ปูทางสร้างทักษะอาชีพให้น้องรร. “สหราษฎร์นุเคราะห์” จ.ชัยภูมิ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  


โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่หลังย่อม บนพื้นที่ด้านหลังของโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์  ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ แล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ คือ  ไข่ไก่  เพื่อนำมาทำเป็นเมนูอาหารกลางวันของนักเรียน 

ด้วยขนาดของ รร. สหราษฎร์นุเคราะห์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวนนักเรียน 93   คน และตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองมากกว่า 40 กิโลเมตร โรงเรียนจึงเน้นดำเนินโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานให้เด็กๆสามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ต่อยอด เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นทางเลือกที่จะนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ 

โดยในปีการศึกษา 2563  รร.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ทำ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” หลังจากที่โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา(CONNEXT ED)และล่าสุด ปีการศึกษา 2567  รร. ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากซีพีเอฟทำโครงการ  “STEM:CODING” ยกระดับทางด้านการสอนของครูผู้สอน การสอนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ

พีรพล กองศรี ผู้อำนวยการ  รร. สหราษฎร์นุเคราะห์  เล่าว่า  “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะด้านอาชีพ เน้นการลงมือทำ การแก้ปัญหา ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการเลี้ยงไก่พันธฺุ์ไข่ เป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และในระหว่างเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน สร้างรายได้ระหว่างเรียน และได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ ได้บริโภคไข่ไก่ที่มีโปรตีน  ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเติบโตสมวัย 

รร.มอบหมายให้ นักเรียนชั้น ป. 4-ม.3  มีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีสัตวบาลและทีมงานผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟมาให้ความรู้  และฝึกทักษะการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อย่างถูกวิธีให้กับคุณครูและนักเรียนในปีแรกของการทำโครงการ ช่วยฝึกความรับผิดชอบของเด็กๆ รู้จักหน้าที่ บูรณาการสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ และเด็กๆยังได้รับโปรตีนจากไข่ไก่ที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวัน ชุมชนได้ซื้อไข่ไก่ในราคาย่อมเยา มูลไก่นำมาทำปุ๋ย เด็กและโรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่  ทำให้โรงเรียนเรียนสามารถดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้เราได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ Coding ต่อไปก็จะสามารถให้เด็กๆคิดโครงการเพื่อมาต่อยอดใช้กับโครงการเลี้ยงไก่ไข่ได้ด้วย

ด.ญ.พัชรินทร์ เขียววิจิตร หรือ น้องกีตาร์ นร.ชั้น ป.5 เล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในโครงการเลี้ยงไก่ไข่ว่า  ทำหน้าที่เก็บไข่ไก่และทำบัญชีรายรับรายจ่าย ประโยชน์จากการเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้เด็กนักเรียนได้บริโภคโปรตีนจากไข่ไก่ และส่วนที่เหลือได้จำหน่ายให้กับชุมชน ชุมชนก็ได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาถูกกว่าท้องตลาด ด้านเพื่อนนร.ชั้นเดียวกัน  ด.ญ. เพชรรัตน์ดา เคยชัยภูมิ หรือน้องฟ้าใส นร.ชั้น ป.5 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้อาหารไก่ บอกว่า การให้อาหารไก่ เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูป โดยไก่หนึ่งตัวให้อาหาร 100   กรัม ต่อ 1วัน

นอกจากนี้ ยังช่วยดูแลความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ เก็บผลผลิตไข่ไก่  และทำบัญชีรายรับรายจ่ายจากไข่ไก่ที่เก็บได้  สามารถนำประสบการณ์เลี้ยงไก่ไปใช้ที่บ้านได้ด้วย “รร.สหราษฎร์นุเคราะห์”เป็นหนึ่งใน 302 โรงเรียน ซึ่งซีพีเอฟดูแล รร.ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และ สระบุรี ภายใต้โครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา  ตามพันธกิจของมูลนิธิฯมุ่งส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถดึงศักยภาพของตนเองสู่การเป็น “เด็กดี มีความสามารถ


You Might Also Like...