News & Event

ซีพีเอฟ หนุนชุมชนบ้านซับรวงไทร จ.ชัยภูมิ สร้างความมั่นคงทางอาหาร พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน


ซีพีเอฟ เดินหน้าสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน และผลิตอาหารปลอดภัย  ชู”โครงการสร้าง  สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ” ปลูกผักปลอดสารเคมี 100 %  ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน   สอดรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ            

ซึ่งโครงการ สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ  เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนเกษตรกรและชุมชน หมู่ที่ 4  ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ  รวมตัวกันปลูกผักปลอดภัยปราศจากสารเคมี 100 % เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ผลิตอาหารปลอดภัย สร้างอาชีพ และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ( Sustainable Development Goals :  SDGs) ในประเด็นขจัดความยากจน  การมีสุขภาพที่ดี  และมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน         

ซีพีเอฟ ฯ ร่วมกับเกษตรกร  ชุมชนในพื้นที่  และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร   โดยตั้งแต่ปี  2561 ซีพีเอฟสนับสนุนการทำหอกระจายน้ำ  หอพักน้ำเพื่อการเกษตร  ระบบจ่ายน้ำด้วยท่อ PE  เพื่อกระจายน้ำใช้ในการเกษตรได้อย่างทั่วถึง  รวมทั้งหาแนวทางช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยของเกษตรกร  ด้วยการทำโครงการ “ปุ๋ยเปลือกไข่ สู่ชุมชน และเกษตรกร”  โดยซีพีเอฟสนับสนุนมูลไก่และเปลือกไข่ภายใต้การผลิตร่วมกับชุมชน  เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่ในแปลงเกษตร  เป็นการบริหารจัดการของเสียแบบบูรณาการด้วยการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม      

นอกจากนี้  ชุมชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริโภคผักปลอดภัยและนำมาสู่การมีสุขภาพที่ดี เกษตรกรที่ปลูกผักมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  หลังจากที่บริษัทฯเข้าไปดูแลเรื่องการจัดการระบบน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร สามารถผลิตผักปลอดภัยตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ        


You Might Also Like...