News & Event

ซีพีเอฟ รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัทในกลุ่ม รวม 13 บริษัท รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้มอบโล่ ณ ห้องประชุมของกระทรวงฯ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ตอกย้ำการเป็นองค์กรเอกชนที่สนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมให้กับผู้พิการในสังคมไทย

พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการในสังคม มีนโยบายจัดจ้างคนพิการโดยตรง ส่งเสริมให้คนพิการในสังคมได้สามารถเข้าถึงการทำงานกับองค์กรอย่างเท่าเทียม และมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และมีรายได้พึ่งพาตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คนพิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ นำไปสู่สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยลดความเหลื่อล้ำทางสังคม

ปัจจุบันซีพีเอฟมีการจัดจ้างคนพิการทั้งหมด 786 คน  แบ่งการจัดจ้าง 3 รูปแบบ  รูปแบบแรก คือ จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ ครอบคลุมหลายสาขาวิชาชีพ เช่น งานด้านบัญชี งานสุขศาสตร์ในโรงงานหน่วยงานคลัง เป็นต้น จำนวน 183 คน รูปแบบที่สอง ร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานบริษัทเพื่อทำงานในชุมชนของคนพิการเอง อาทิ ทำงานช่วยงานครูโรงเรียน ช่วยงานที่วัด เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของซีพีเอฟ ใน 247 โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 584 คน ส่วนรูปแบบที่ 3 เป็นการจัดจ้างงานตามมาตรา 35 โดยการให้สัมปทานแก่คนพิการ จัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท จำนวน 19 คน


You Might Also Like...