News & Event

ซีพีเอฟยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารสู่สากล


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนามาตรฐานแรงงาน และสิทธิมนุษยชนในสถานประกอบกิจการสู่สากลอย่างต่อเนื่อง ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ ฟาร์มและโรงงานในธุรกิจสัตว์บก และธุรกิจสัตว์น้ำของบริษัท 194 องค์กรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อแรงงานได้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั่วโลก  

ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่มาจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูง มีขั้นตอนการผลิตที่ยั่งยืน ยึดมั่นในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท และต่อต้านการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานทาสตลอดห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานจะปราศจากการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างต่อเนื่อง ตอบรับความต้องการผู้บริโภคทั่วโลก 

เมื่อเร็วๆ นี้ ซีพีเอฟได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Index : DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่ม Emerging Market  โดยมีความโดดเด่นในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน  ที่มีการทบทวนและประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรอย่างรอบด้าน เพื่อปรับปรุงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานในทุกสายธุรกิจของกิจการประเทศไทย และมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ ทุกเชื้อชาติและทุกสายงานมีส่วนร่วมเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน การร้องเรียน และการบริหารจัดการด้านแรงงาน ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง 


You Might Also Like...