News & Event

ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร-ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมร่วมลดขยะอาหาร


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานของความปลอดภัย มีคุณภาพ และเพียงพอ เพื่อผู้บริโภคในประเทศและทั่วโลกในทุกสถานการณ์ ด้วยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามนโยบายลดการสูญเสียอาหารและการจัดการขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน                 

ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการผลิตอาหารปลอดภัยให้เพียงพอต่อการบริโภคของมนุษย์ทั้งในยากปกติและในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ความมั่นคงทางอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้โลกก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้          

ขณะเดียวกัน  บริษัทฯมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม  คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค อาทิ ไก่เบญจา หมูชีวา เป็นการใช้นวัตกรรมการผลิตอาหารบนพื้นฐานของความปลอดภัย   มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังคงรสชาติที่อร่อยอีกด้วย                


You Might Also Like...