Lifestyle & Cooking News & Event

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร เปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุด “Climate Change” เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการใช้พลังงาน และควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้มีการเริ่มการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องมากถึง 110,000 ต้น ผ่าน โครงโครงการ ปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้น โดยเป็นโครงการที่ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  และโครงการ ปลูกป่าบูรณาการ จำนวน 10,000 ต้น จากความร่วมมือกับสถาบันสร้างชาติ ซึ่งจำนวนต้นไม้ดังกล่าวเป็นผลมาจากแคมเปญ Go Green ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษในทุกส่วนของการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งลูกค้า พนักงาน และฝ่ายขาย และเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้แทน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ยุติการลงทุนในธุรกิจถ่านหินและแหล่งน้ำมันปิโตเลียม รวมถึงตั้งเป้าหมายการลงทุนในบริษัทสีเขียวจำนวน 9 พันล้านบาท ในปีพ.ศ.2565

แคมเปญโฆษณา “Climate Change” มีแผนการสื่อสารไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยแคมเปญโฆษณาจะเริ่มออกอากาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯ มุ่งหวังว่าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเริ่มที่จะเปลี่ยน กล้าที่จะก้าว เพื่อให้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป


You Might Also Like...