Tag: Artroom

Home Decor

จากความประทับใจสู่งานประติมากรรม “ภาพในความทรงจำ” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วงการศิลปินด้านประติมากรรมของไทยนั้น มีนักสร้างสรรค์จำนวนไม่มากนัก เพราะการทำงานประติมากรรมมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการปั้นรูป สร้างต้นแบบ ทำแม่พิมพ์ จากนั้นจึงหล่อด้วยปูนเป็นรูปจริงขึ้น หางต้องการให้มีความแข็งแรงทนทานก็จะนำไปถอดพิมพ์เป็นขี้ผึ้งแล้วหล่อด้วยทองแดง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานสร้างสรรค์ด้านประติมากรรมมีจำนวนไม่มากเท่าสาขาศิลปะด้านอื่นๆที่เป็นงานแบบ 2 มิติ
Read more

Home Decor

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๒)

ความสนพระราชหฤทัยในงานสร้างสรรค์และวิธีการของศิลปินปรากฏให้เห็นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๗ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนายออสการ์ โคคอซกา (Oskar Kokoschka) ศิลปินชาวออสเตรียที่ห้องทำงานของเขาที่เมืองวิลเนิฟ (Villeneuve) ทรงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการสร้างสรรค์กับศิลปินผู้นี้ งานสร้างสรรค์ของโคคอซกามีลักษณะของการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยฝีแปรงที่มีความเคลื่อนไหวรุนแรง ในช่วงนั้นศิลปินท่านนี้อยู่ในกลุ่มศิลปินที่ถูกจัดอยู่ในลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) ซึ่งสอดคล้องกับแนวสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ฝีแปรงอย่างอิสระ เคลื่อนไหวประสานสัมพันธ์กัน
Read more

Home Decor

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๑)

“งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ส่งเสริมอัจฉริยภาพของศิลปินแล้ว ยังสร้างเกียรติให้แก่ชาติ และ
อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมให้มีโอกาสใฝ่ใจในสิ่งที่
สวยงาม เจริญตา และเจริญใจ เป็นผลให้เกิดนิสัยรักความประณีต
วิจิตรบรรจง มีความรู้สึกละเอียดอ่อนเกิดความคิดในทางที่ดีงาม
เป็นการยกระดับทางจิตใจของประชาชนในชาติให้สูงขึ้น”

Read more

Home Decor

ศิลปะการออกแบบฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานออกแบบ (Design Art) เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Art) ด้านภาพกราฟฟิก ภาพสัญลักษณ์ ละสิ่งพิมพ์ พระองค์พระรราชทานพระราชดำริและบางครั้งทรงสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพื่อสื่อความหมายถึงเนื้อหาที่ทรงจินตนาการประสานไปกับภาพและตัวอักษร จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์และสื่อสารกับประชาชนและสังคม พระอัจฉริยภาพทางศิลปะงานออกแบบมีหลายลักษณะดังนี้
Read more

Home Decor

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงานประติมากรรม

ศิลปกรรมสาขาประติมากรรมเป็นงานศิลปะสาขาหนึ่งของวิจิตรศิลป์ที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง ๓ มิติ มีปริมาตรและกินเนื้อที่ในอากาศ โดยใช้วัสดุชนิดต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก การหล่อ และการจัดองค์ประกอบ ขึ้นรูปด้วยวัสดุต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน
Read more